AĞIZ: Rüyada ağız görmek,

AĞIZ: Rüyada ağız görmek, işin başlangıcı ve sonu olarak tâbir edilmiştir. Yine
rüyada ağız görmek, umurun anahtarı ve fatihası, rızkın mecrası, kuvvetin mahalli
olarak tâbir olunur.
Rüyada ağızdan çıkan şey, o kişinin hayır ve şerden söylediği sözü, ağıza giren şey
de, o kişinin rızkıdır.

Nablûsî demiştir ki:- Bir kimse rüyada ağzının yok olduğunu görse, bu onun ölümüne delâlet eder.
İbn-i Sîrîn demiştir ki:
- Rüyada ağzının üzerinde bir bağ olup kapalı halde görmek, beş şekilde tâbir olunur:
a) Ölüm,
b) Şiddetli hastalık,
c) Ayaklanma, taşkınlık,
d) Dilsizlik,
e) Sükût.
Rüyada ağzına ilaç cinsinden bir şey koyduğunu görmek, dinde salâha, gıda olan bir
şey koymak yine salâha delâlet eder. Faydasız bir şey koymak ise gam ve kedere
işarettir.
Rüyada ağzını pek büyük olmuş görmek, rızkın ve malın ziyade artacağına alâmettir.
Ağzının küçüldüğünü görmek de bunun zıddı, rızkın ve maişetin darlığına delâlet
eder.
Câfer-i Sâdık hazretleri demiştir ki:
- Rüyada ağız görmek yedi veçhile tâbir olunur.
a) Menzile (küçük merhale),
b) Me'va (yurt, mesken),
c) İlmin hazinesi,
d) Müftah-ı umur,
e) Çarşı,
f) Kapıcı,
g) Vezir..
Rüyada ağzına süt veya şerbet aktığını görmek, zikir ve tesbih ile meşgul olmaya
delâlet eder.
Rüyada ağzının güzel koktuğunu görmek, güzel söz, zikir, tesbih, hamd ve senaya
delâlet eder. Fena koktuğunu görmek de fena söze ve küfre işarettir.
Rüyada ağzının eti çürüyüp koptuğunu görmek, belâ ve musibete, zarar ve ziyana
delâlet eder.
Hasta olan biri, rüyada ağzının büyük ve güzel olduğunu görse, hastalıktan şifa
bulmasına ve selâmete delâlet eder.
Rüyada ağzının yok olduğunu görmek, hanenin harap olmasına, kabın kırılmasına ve
zindanların boş kalacağına alâmettir.
Ibn-i Kesir (rh.a) demiştir ki:
- Rüyada ağız görmek vaaz, zikir ve mecrâ-yı ilimdir. Ağzından berrak su aktığını
Fihrist’e dön
görmek, ilim ve fazlından diğer insanların istifade edeceğine dalâlettir.
* AĞIZ KENARI: Rüyada ağız kenarı görmek, kurtuluşa ve kaçmaya işarettir.
* AĞIZ KOKUSU: Rüyada kendi ağzının koktuğunu görmek, kendisini medhedeceğine
işarettir. Kişi kendi nefsini beğenince de insanlar arasında ayıplanır ve
müşkül duruma düşer.
Rüyada başkasının ağzının koktuğunu görmek, çirkin ve kötü söz işitmeye işarettir..
Bazı kere ağız kokusu görmek, cefa ve sıkıntılara da delâlet eder. Her şeyi en iyi
bilen Allahu Teâlâ'dır ve hayır O'nun kudret elindedir.

AĞAÇ: Dünyada insanlar türlü türlü olduğu gibi, ağaçlar da çeşit çeşittir

AĞAÇ: Dünyada insanlar türlü türlü olduğu gibi, ağaçlar da çeşit çeşittir. Kimi gül
ağacı, kimi diken. Kimi meyve, kimi bir başka şeydir. Ağacın cinsine göre rüyalar da
değişik mânâları taşırlar..
Fihrist’e dön
Meyve değil de yalnız kokusu olan ağacı rüyada görmek, iyilik sahiplerine, amelsiz
ilme, hiçbir şey yapmaksızın çok söz etmeye delâlet eder.
Portakal, limon ve ağaç kavunu gibi hem meyvesi yenen hem de koklanan ağaçları
görmek, iç ve dış iyiliğine, ilim ve irfana, güzel amele işarettir.
Ağaçlar, kadınlara ve ahlâkı değişik çeşitli erkeklere de delâlet eder. Rüyada
tanınmayan bir ağaç görmek, endişe, şiddet ve bağırmaya işarettir.
Rüyada üzerlerinde meyveleri olan ağaçları görmek, eline mal geçmeğe, ağaçların
yapraklarından koparıp toplamak, yine mal ve servete delâlet eder.
Kendi oturduğu halde hiçbir zahmete girmeden ağaçlardan meyve ve yaprak
topladığını görmek, bol ve geniş rızka delâlet eder.
Rüyasında uzun ve görkemli bir ağacın üstüne çıktığını gören kişi büyük bir zata
intisab eder, onun ilim ve irfan nurundan faydalanır. Bekâr ise evleneceğine işarettir.
İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:
- Ağacın dalları kardeşlere, evlâda ve akrabaya işarettir. Bir ağacın dallarının
yeşillenip çoğaldığını görmek, akraba ve dostun çoğalacağına alâmettir..
Rüyada bir yere ağaç diktiğini görmek, şerefe, yüksek mertebelere ve büyük kişilerle
dostluğa delâlet eder.
Ağacın yaprak yaprak açıldığını görmek, uzun ve bereketli ömre, rızkın devamına,
zenginliğe ve dinde sebat etmeye delâlet eder.
Rüyada yapraklarını döken ağaçları görmek ise, tam bunun zıddı.
Ağaçların üzerinde yattığını görmek, çok çocuk ile tâbir olunur. Yine ağaç üzerinde
bulunduğunu görmek, çekindiği ve korktuğu şeyden kurtulmaya delâlet eder.
Sayıları bilinen ağaçları görmek, helâlinden rızık isteyen adamlara işarettir.
Bazı kimselerle bir ağaç altında oturduğunu görmek, rüya sahibinin temiz itikadına,
kitap ve sünnete ittibadan dolayı yüce Allah'ın ondan razı olmasına delâlet eder. Bu
rüyayı kâfir görse, hidayete erer, müslüman olur. Asi bir adamın böyle bir rüya
görmesi, tevbeye işarettir..
Cenâb-ı Hakk'ı zikreden kimselerle beraber ağaç altında olduğunu görmek, kıyamet
günü gölgeleneceği Tuba ağacına delâlet eder..
Dağda, yamaçta, dere kenarında görülen ağaçlar, güzel amellere, umulmadık yerden
gelecek rızka delâlet eder. Ağaç görmek birçok veçhile tâbir olunur:
a) Dükkanlara,
b) Berekete,
c) Hizmetçilere,
d) Bol ve geniş rızka..
Bazı kere de ağaç görmek, dinde ihlâsa ve salâha delâlet eder.
Rüyada ağaçları kurumuş görmek, ümid edilen şeyde zarara, neşvu-nemâ halinde
görmek, sevinç zevk ve safaya delâlet eder.
Hurma Ağacı: Rüyada hurma ağaçlarının meyvesine yetiştiğini görmek, birtakım
adamlardan mal isabet edeceğine delâlet eder..
Ceviz: Ceviz ağacının meyvesini görmek, meşakkat ve zahmetle elde edilecek mala
işarettir.
Rüyada üzüm ağacının dalını kestiğini görmek, şeref ve izzete ermeye alâmettir.
Sedir ağacı görmek, din ve dünyalık sahibi zengin bir adama delâlet eder.
Yine sedir ağacı görmek, şerefli, soylu, cömert ve faziletli bir adama işarettir.
Rüyada, Kur'ân-ı Kerim'de övülen zeytin ağacını diken olarak görmek, kötülüklerden
men edilmeğe delâlet eder.
Hurma: Rüyada hurma ağacı görmek, âlim bir kişiye veya bir çocuğa alamettir. O
ağacı kestiğini görmek ise, çocuğun ölümüne delâlet eder.
Rüyada birçok hurma ağaçlarına mâlik olduğunu görmek, o hurma ağaçlarının
adedince insanlara hâkim ve âmir olmakla tâbir olunur. Bu rüyayı gören tüccar veya
esnaf ise ticaret ve kazancı kat kat artar. Kuru hurma ağacı görmek, münafık adama
işarettir.
Rüyada bir hurma çekirdeğinin hurma ağacı hâline geldiğini görmek, çocuğun faziletli
ve bilgili olmasına işarettir.
Bazı kere de hurma ağacı uzun ömre, nimete, evlâda ve safaya delâlet eder.
Yine Hurma ağacı şu veçhile de tâbir olunur:
a) Hayırlı bir zevce,
b) Ev ve yer,
c) Geniş mülk,
d) Mal ve evlat,
e) Âlim..
* ELMA AĞACI: Rüyada elma ağacı görmek, hayra delâlet eder. Himmetli kişilere
göre de nisbetli olarak kabul edilir.
Şeftali: Şeftali ağacı, zengin, mert, yiğit ve çok mal biriktiren adama delâlet eder.
Üzüm: Üzüm ağacı görmek, şen, tatlı, hoş, izzetli ve saltanat sahibi birine işarettir.
Muz ağacı görmek, din ve dünyalık sahibi adama delâlet eder.
Zeytin ağacı aldığını görmek de hayrın ta kendisidir. Çünkü zeytin mübarek bir
ağaçtır. Böyle bir rüya gören, hayra, berekete, menfaate, çok nimete erişir.
Yine rüyada zeytin ağacının üstüne çıktığını görmek, nimete sahip olmakla tâbir
edilir.
Fihrist’e dön
Zeytin ağacına su verdiğini görmek, işinde başarı kazanacağına işarettir.
Mersin Ağacı: Hasta bir adamın rüyada mersin ağacı görmesi, hastalıktan halâs
olacağına delâlet eder. Bazı kere de mersin ağacı, tahsilini arzu ettiği şeyden ümid
kesilmesi ile tâbir olunur. Bazı tâbirciler de "Ahdini yerine getiren kimseye delâlet
eder" demişlerdir.
Rüyasında başına mersin ağacında tac giydiğini görmek, uzun ömür ile tâbir edilir. Bu
rüyayı kadın görürse o da uzun ömürlü olur. Mersin ağacının koklanması da böyledir.
Rüyada mersin ağacı görmek, daimi dostluğa ve imarete, velayete, devamlı sevinç ve
huzura delâlet ettiği gibi çok mal ile de tâbir olunur..
Limon ve Portakal: Rüyada limon ve portakal ağacı görmek, güzel ve cemal sahibi
birine işarettir.
Ağaç Çanak: Rüyada ağaç çanak görmek de hayır ve berekettir. Böyle bir rüya
gören kimse, elinden hayır gelen bir hizmetçiye mâlik olur.
* AĞAÇ ÇİÇEĞİ: İnsanlar türlü türlü olduğu gibi, ağaç çiçekleri de çeşit çeşittir.
Rüyada gül görmek şeref sahibi bir adama delâlet eder. Yasemin görmek, hasedçi ve
kötü huylu bir kadın ile tâbir olunur..
Söğüt ağacının çiçeğini görmek, sert mizaçlı, kibirli, azametli bir adama delâlet eder.
Söğüt ağacının kendisini görmek, faidesiz ve işe yaramayan bir kimseye işarettir.
Ağaç çileği görmek, iyi ikbâle ve hastalıklardan şifaya işarettir.
* DAĞ ARMUDU: Dağ armudu görmek, âdi ve şerefsiz kimseye işarettir. Bu ağacın
üzerinde olduğunu görmek, inat, âdi ve yabancı bir adamla münasebet kurmak ile
tâbir olunur.
* ABANOZ: Rüyada Abanoz ağacı görmek, sevinçli, zengin bir kadına delâlet eder.
Veya kalbi katı bir erkeğe işarettir.
* AĞAÇ KAVUNU: Rüyada ağaç kavunu görmek, şerefli, soylu ve evlât sahibi bir
kadın ile tâbir edilir. Bazı kere de mühim ve Kur'ân tilâvet eden kimseye, ilme ve
amele ve güzel medhe, ülfet ve muhabbete delâlet eder.
Yine bazı tâbirciler, ağaç kavununun, çocuğa, çoğu da güzel olan şeylere işaret
olduğunu söylemişlerdir.
Rüyada yeşil ağaç kavunu görmek, senin bereket ve bolluğuna ve rüyayı görenin
bedeninin kuvvetli olmasına delâlet eder.
Bazı tâbircilere göre de, ağaç kavunu, zengin şerefli ve Arab olmayan kadınlara
delâlet eder denilmiştir.
Rüyada ağaç kavununu iki parça olarak topladığını görmek, hastalıklı çocuk ile tâbir
olunur.
Bekâr bir kadın, rüyasında bu ağaçtan başında bir tacın olduğunu görse, dindar ve
Fihrist’e dön
tanınmış bir adam ile evleneceğine işarettir.
Bir erkek, rüyasında bir kadının kendisine ağaç kavununu verdiğini görse, erkek
evlâdının olacağına delâlet eder.
Yine bir kimse başkasına ağaç kavununu attığını görse, onunla arasında yakınlık ve
hısımlık olma arzusuna delâlet eder. Bir ağaç kavunu görmek, bazı kere de devlettir,
eğer onu yediğini görürse, toplu mala işarettir.
* AĞAÇ KABUĞU: Rüyada ağaç kabuğu görmek, iyilik sahibi, soylu ve asil bir
kimseye delâlet eder. Ağaç kabuğu soyan kimseyi görmek, ebe kadına alâmettir. Ebe
kadın da kalelerin fethini ve oradaki şeyleri haber veren iyi ve asil birine delâlet eder.
* AĞAÇ SAKIZI: O ağacın cevherinin nisbeti ile tâbir edilir. Yine rüyada ağaç sakızı
görmek, fazilet ve meziyet sahibi birine delâlet eder.
* AĞAÇ TEKNE: Rüyada ağaç tekne görmek, dünyalığa ve
yolculukta elde edilecek mala delâlet eder. Tekne mal, nimet ve rızık
bolluğu ile tâbir olunur.
Çanaklar ve taslar, ne türlü olursa olsun, insanın geçimi için tedbir almaya işarettir.
Rüyada çanak veya parmaklarını yaladığını görmek, rızkın tükenmesine ve ecelin
yaklaşmasına delâlet eder.
Tekne, kadın ve hizmetçi ile de tâbir olunur.
* AĞAÇ YAPRAĞI: Bir kimsenin rüyada ağaç yaprağı görmesi, elbiseye işarettir.
Zincir ağacının yaprağını görmek ise, üzüntü ve keder ile tâbir olunur.
Rüyada Kur'ân-ı Kerim'den bir yaprak görmek, temiz rızka delâlet eder.. Böyle bir
rüya gören kimse hiç ummadığı yerden nimete ve rızka nail olur.
* DOĞRU AĞAÇ: Rüyada dosdoğru bir ağaç görmek, o yerin imar edileceğine
delâlet eder.
* UD AĞACI: Rüyada görülen ud ağacı, evlâda medh ve senaya işarettir.
Orman halinde ağaçlar görmek, parlak ve huzurlu günlere, yapraklı ağaçlar da
saadete, safaya, gönül neşesine dalalet eder.
Rüyada kırılmış ve kesilmiş bir ağaç görmek, elem ve kedere alâmettir.
* AĞAÇ YONUCUSU: Ağaç yonan veya oyan birini görmek, bir takım münafık
adamlarla muamele eden ve onlardan hile ile mal alan adama delâlet eder.

AFSUNCU: Rüyada afsun (dua) okuyan birini görmek

AFSUNCU: Rüyada afsun (dua) okuyan birini görmek, eğer o okuduğu afsunda
Cenâb-ı Hakk'ı zikrederse, insanlar arasını bulan, üzüntü ve kederden halkı teselli
eden, kalblerdeki kini gideren kimseye delâlet eder.

AFSUN (Dua): Bir kimsenin rüyada Kur'ân'dan bazı âyetlerle hasta üzerine okuduğunu görmesi

AFSUN (Dua): Bir kimsenin rüyada Kur'ân'dan bazı âyetlerle hasta üzerine
okuduğunu görmesi, şiddetli ağrıdan ve hastalıklardan kurtulmaya, üzüntü ve
kederden halâs olmaya delâlet eder.
Sünnetin ve Kur'ân-ı Kerim'in haricinde bir şey okumak ise, yalancılığa ve riyaya
işarettir.
Bu rüyayı gören âlim biri ise halktan öğüt ve nasihati gizlemekle tâbir olunur.
Rüyada üzerine Kur'ân âyeti okunmuş bir suyu içtiğini veya bir kadeh içindeki
okunmuş suyu başkasına içirdiğini görmek, uzun ömürlü olmaya delâlet eder.
Yine bir kimse afsun ettiğini veya kendisine afsun ettirdiğini görse, bu rüya bâtıl
şeylere işarettir. Yapılan şey "Besmele", yahut Kur'ân-ı Kerim'den herhangi bir âyet
ile başlıyorsa iyiye alâmettir..

AFFETMEK: Rüyada kendisine karşı kusurlu birinin yaptığı hatayı affettiğini görmek

AFFETMEK: Rüyada kendisine karşı kusurlu birinin yaptığı hatayı affettiğini
görmek, yüce Allah'ın mağfiretine nail olacak bir amele delâlet eder.
Rüyada kendi kusurunun affedildiğini görmek, uzun ömre, şan ve şöhrete ve
himayeye mazhar olmaya işarettir.
Rüyada Allahu Teâlâ ve O'nun Resulü tarafından bağışlandığını görmek, güzel bir
akibete delâlet eder. Yine bu rüya, o kişinin tevbe ederek hidayete erişeceğine
işarettir.
Rüyada üzerine had vurulması veya kısas yapılması gereken birini affettiğini görmek,
günahlarının Allahu Teâlâ tarafından bağışlanacağına delâlet eder.
Suçluyu cezalandırmaya gücü yettiği halde ve buna da hakkı varken, onu affettiğini
görmek, günahlarının Allahu Teâlâ tarafından bağışlanacağına delâlet eder.
Suçluyu cezalandırmaya gücü yettiği halde ve buna da hakkı varken, onu affettiğini
görmek, rüya sahibinin Cenâb-ı Hak'tan korktuğuna ve haşyet üzere bulunduğuna
delâlet eder.
Cezaya müstehak olan günahkâr bir kişinin rüyada Rabbi Teâlâ tarafından isyan ve
hatalarının bağışlandığını görmesi: "(Habîbim), O küfredenlere söyle ki: Eğer
düşmanlıktan vazgeçerlerse, geçmişteki günahları bağışlanır." (Enfal, 38)
mealindeki âyet gereğince, o zatın doğru birisi olduğuna delâlet eder.

AFFEDİLMEK: Bir kimse rüyada affedildiğini görse

AFFEDİLMEK: Bir kimse rüyada affedildiğini görse, bu felah ve saadete işarettir.
Yine affa uğramak, Cenâb-ı Hakk'ın mağfiretini, rızasını kazanacak bir amele delâlet
eder.

AĞIZLIK: Kişinin rüyada sigara ağızlığı görmesi

AĞIZLIK: Kişinin rüyada sigara ağızlığı görmesi, mücadeleye, onunla tütün içmesi,
muzaffer olmaya delâlet eder.

AĞIL: Rüyada koyunlara mahsus ağıl görmek

AĞIL: Rüyada koyunlara mahsus ağıl görmek, memur ise, terfi etmeye işaret, evli
kadın ise, efendisi ile arasının çok iyi olacağına; rüyayı gören bakire kız ise,
kendisine yakında hayırlı bir kısmet çıkacağına delâlet eder.

AĞA: Kerîm, cömert bir ağa görmek

AĞA: Kerîm, cömert bir ağa görmek, büyük bir zat ile karşılaşmaya delâlet eder.

AFYON YUTMAK: Rüyada afyon yuttuğunu görmek

AFYON YUTMAK: Rüyada afyon yuttuğunu görmek, unutkanlığa delâlettir ve
insanın başına büyük işler geleceğinin habercisidir.

AFET: Rüyada tabiî âfetlere maruz kaldığını görmek,

AFET: Rüyada tabiî âfetlere maruz kaldığını görmek, dinî vecibeleri terke ve
günaha düşmeye delâlet eder. Bu rüya kişiye bir ihtar da olabilir. Bundan sonra
kendisine dikkat etmesi gerekir

ADRES: Rüyada birinden adres aldığını veya birine adres verdiğini görmek

ADRES: Rüyada birinden adres aldığını veya birine adres verdiğini görmek, dost ve
ahbapları ziyaret hususunda ihmale delâlet eder

ADLİYE: Rüyada adliye görmek

ADLİYE: Rüyada adliye görmek hayıra yorumlanmaz. Kendini adliye binasında
görmek, bazı işlerin halli için bir ihtardır.

ADİ İSKEMLE: Rüyada üzerine oturulan âdi iskemle görmek,

ADİ İSKEMLE: Rüyada üzerine oturulan âdi iskemle görmek, kadına işarettir. Eğer
iskemlenin üzeri güzel bir şeyle örtülü ise, hayırlı ve uğurlu kadına delâlet eder..
İskemle üstünde iskemle görmek, yüksek mevkilere delâlet eder..

ADIM: Rüyada bir yeri adımladığını görmek

ADIM: Rüyada bir yeri adımladığını görmek, iş hayatında mühim meselelerle
karşılaşmaya delâlet eder

ADI BATMAK (İsmi silinmek): Rüyada adının gittiğini, isminin silindiğini görmek,

ADI BATMAK (İsmi silinmek): Rüyada adının gittiğini, isminin silindiğini görmek,
itibar ve rağbete delâlet eder. Bazı kere de rızkın kesilmesine ve ecele işarettir.

ÂDEM (a.s.): İlk insan ve ilk peygamber Hazret-i Adem'i kendi suretinde görmek

ÂDEM (a.s.): İlk insan ve ilk peygamber Hazret-i Adem'i kendi suretinde görmek,
ilme ve fazilete delâlet eder.
Rüyada Hazret-i Adem'e arkadaş olduğunu görmek, yüksek makamlara işarettir. Bu
rüyayı gören zat eğer âlimse, bütün insanlar onun ilminden faydalanır.
Yine Hazret-i Adem'i görmek, hacca gitmeye, dost ve ahbaplarıyla bir araya gelmeye,
bazân da neslinin çoğalmasına delâlet eder.
Nablûsî demiştir ki:
- Rüyada Adem (a.s.)'i kestiğini görmek, sultana hiyanet, ana babaya ve öğretmene
asi olmakla tâbir olunur.

Bazı tâbirciler de şöyle demişlerdir: Rüyada Hazret-i Adem'i gören düşmanlarının
sözüne aldanarak mağdur olur. Bir müddet sonra tekrar rahata kavuşur.
Rüyada Hazret-i Adem'in rengini kaçık olarak görmek, bir yerden bir yere hicret ile
tâbir olunur.
Kendisinin Adem olduğunu veya Adem'e arkadaşlık ettiğini görmek, eğer ehilse melik
olur.. Bazı kere de Hazret-i Adem'i görmek, rüya tâbircisi olmaya delâlet eder.
Yine Hazret-i Adem'i görmek, kalın elbiseye ve ağlamaya, uzak bir yere yolculuğa
delâlet eder. Çünkü Adem Nebi, Cennetten çıkarılıp dünyaya gönderilmişti ve o
zaman çok ağlamıştı..
Hazret-i Adem'i çok iyi bir halde görmek, büyük hayra ve çok nimete işarettir..
Yine Hazret-i Adem'i görmek, günaha, günahtan sonra tevbeye delâlet eder. Çünkü
ilk hata işleyen Adem'di ve ilk tevbe eden de yine Adem'dir..

ADAY: Kişinin kendisini rüyada herhangi bir iş için aday mevkiinde görmesi

ADAY: Kişinin kendisini rüyada herhangi bir iş için aday mevkiinde görmesi, eğer
hakikaten böyle bir işde aday ise, kazanacağına delâlet eder. Eğer aday değilse,
hayatta muvaffakiyete işarettir..

ADAVET (Düşmanlık): Rüyada düşmanlık hâli görmek

ADAVET (Düşmanlık): Rüyada düşmanlık hâli görmek, dostluğa, arkadaşlığa
işarettir. Bazı kere de tam tersi, kine, zulme, eziyete delâlet eder.

ADAM: Rüyada herhangi bir adamı görmek

ADAM: Rüyada herhangi bir adamı görmek, yeni bir arkadaş edinmeye işarettir.

ADA TAVŞANI: Rüyada ada tavşanı görmek

ADA TAVŞANI: Rüyada ada tavşanı görmek, bahtın açıklığına işarettir.. Görülen
tavşan beyaz ise, evlenmek ile tâbir olunur.

ADA SOĞANI: Ada soğanı görmek,

ADA SOĞANI: Ada soğanı görmek, günah ve kötülükle yâd edilen bir kimseye
delâlet eder. Elinde ada soğanı olduğunu görmek, kötülüklere meyletmekle tâbir
olunur.

ADALE: Rüyada adale görmek

ADALE: Rüyada adale görmek, vücut bakımından zayıflığa işarettir ve sıhhatin
bozulacağına delâlet eder.

ADAK: Kişinin rüyada bir şey adadığını görmesi,

ADAK: Kişinin rüyada bir şey adadığını görmesi, hayırlı bir işe önder olacağına
işarettir. Nezrettiğini yerine getirdiğini görmek, yeni bir iş tutmaya; adak satın almak
da, muradına ermeye delâlet eder.

ADA: Rüyada ada görmek,

ADA: Rüyada ada görmek, ele girecek para ile tâbir olunur.
Adaya çıkmak, adadan bir şey almak, mirasa konmaya işarettir. Kendisi tarafından
adaya bir şey götürmek ise, veraset ilâmı almaya delâlet eder.
Rüyada bir adadan ayrıldığını görmek, malın zarara uğrayacağına işarettir.

AD (İsim): Kişinin rüyada isminin değiştiğini görmesi,

AD (İsim): Kişinin rüyada isminin değiştiğini görmesi, hayra, saadet ve selâmete
işarettir.
Güzel bir isimle kendisine hitap edildiğini görmek, izzet ve şerefe delâlet eder.
Kör, topal, aksak ve sevimsiz bir isimle hitap edildiğini görmek, çirkin bir nam ile
anılmaya delâlet eder..

AÇMAK: Bir kimsenin rüyada bir kilit veya kapı açtığını görmesi

AÇMAK: Bir kimsenin rüyada bir kilit veya kapı açtığını görmesi, rızkın kolay
kazanılacağına işarettir.

AÇILIŞ: Rüyada herhangi bir yerin açılışını görmek

AÇILIŞ: Rüyada herhangi bir yerin açılışını görmek veya orada bulunmak, ferah ve
iyi günlere delâlet eder...

AÇIKGÖZ: Rüyada açıkgöz birini görmek,

AÇIKGÖZ: Rüyada açıkgöz birini görmek, sabırsızlığa işarettir. Bazı kere de hırs ve
tama' ile tâbir olunur..

AÇGÖZLÜ: Rüyada birini veya kendini aç gözlülük halinde görmek

AÇGÖZLÜ: Rüyada birini veya kendini aç gözlülük halinde görmek, hafif bir
hastalığa işarettir.

AÇ BİR ADAM: Rüyada yardıma muhtaç aç bir adam görmek

AÇ BİR ADAM: Rüyada yardıma muhtaç aç bir adam görmek, ona yardım etmeye,
açın elinden yiyeceğini aldığını görmek, yardım şöyle dursun, onun aleyhinde
bulunmaya delâlet eder.

ACUZE (Yaşlı kadın): Rüyada çirkin ve yaşlı bir kadın görmek

ACUZE (Yaşlı kadın): Rüyada çirkin ve yaşlı bir kadın görmek, uzun ömre delâlet
eder. Bazı kere de dünyalığa işarettir.

ACI ŞEYLER: Rüyada acı şeyler yediğini görmek,

ACI ŞEYLER: Rüyada acı şeyler yediğini görmek, keder ve kötürümlükle tâbir
olunur.
Rüyada acı biber yediğini görmek, biberler taze ve yeşil ise, sıhhat ve afiyete,
dövülmüş halde kara veya kırmızı biber ise, fena bir haber almaya delâlet eder.

ACVE (Medine'de yetişen bir hurma cinsi): Rüyada bu hurmayı görmek,

ACVE (Medine'de yetişen bir hurma cinsi): Rüyada bu hurmayı görmek, temiz, pâk,
helâl ve sayısız mala delâlet eder. Yine bu hurmanın kurusunu görmek, hastalıktan
şifaya işarettir.

ACIMAK: Rüyada yetime ve fakire karşı acıdığını görmek

ACIMAK: Rüyada yetime ve fakire karşı acıdığını görmek mağfirete, kendisinin
acıdığını görmek, gufrana, ilâhî rahmetin üzerine nail olduğunu görmek, nimete ve
rızkın artmasına delâlet eder..
Kendisini Rahîm, çok merhametli ve sevinçli halde görmek, Kur'ân-ı Kerim'i hıfza
delâlet eder.

ACIKMAK: Rüyada aç olduğunu gören kişi

ACIKMAK: Rüyada aç olduğunu gören kişi günahkârdır. Derhal kendisine gelip
günahlarına tevbe etmeli ve nedamet duy malıdır.
Âlim bir adamın rüyada acıktığını görmesi, kötü amele işarettir.
Cafer-i Sâdık hazretleri buyururlar ki:
- Açlık rüyası dört şekilde tâbir olunur:
a) Hayır,
b) Hırs,
d) Günah,
c) Tama',
yani uzun emel.

Devlet reisinin ve ileri gelen adamların rüyada acıkmaları, o milletin zelil ve perişan
olmalarına alâmettir. Ve o kişilerin milletin malına göz dikmelerine delâlet eder..
Rüyada karnının aç olduğunu ve yiyecek bir şey bulamadığını gören kimse, hırs ve
uzun emelden istifade edemez ve ömrünce hayıra eremez.
İlim ve irfan sahibi birinin rüyada acıkmış olduğunu görmesi, derecesinin düştüğüne
işarettir..
Yine rüyada açlık, zühd ve takva ehli için oruca delâlet eder. Bazan da takvaya, zikir
ve şükre nailiyete işarettir.
Mağribî demiştir ki:
- Rüyada aç olduğunu görüp karnını iyi bir yemekle doyuran kimse, tevbede sebat
eder..
Rüyada uzun uzadıya acıktığını görmek, fakirlikten sonra nimete nailiyete işarettir.
Bazı kere de açlık, kıtlığa, tecavüz etmeğe ve fakirliğe delâlet eder.

ACI BAKLA: Rüyada acı baklanın tazesini görmek,

ACI BAKLA: Rüyada acı baklanın tazesini görmek, yorgunluk ve meşakkata delâlet
eder. Bazı kere de amelsiz ve neticesiz ilim ile tâbir olunur.

ACELECİLİK: Acele işler şeytandandır. Rüyada acelecilik ettiğini görmek

ACELECİLİK: Acele işler şeytandandır. Rüyada acelecilik ettiğini görmek iyiye
işaret değildir. Acele ile iş yaptığını görmek de, pişmanlığa delâlettir.
Bazıları demişlerdir ki:
- Dine ait bir şeyde acele ettiğini görmek iyidir. Dünyaya ait
bir işte acele etmek ise bunun zıddıdır. Meselâ ere müstehak olan
bir kızı evlendirmek, bu hususta acele etmek evlâdır.
Kirmani demiştir ki:
- Rüyasında acele etmeyip itidal üzere hareket eylediğini gören, selâmetle
maksadına nail olur..
İbn-i Sîrîn hazretleri de: Acele, rüyada nedamete işarettir, buyurmuştur..

ACENTA: Bir acentadan bilet aldığını gören kimse

ACENTA: Bir acentadan bilet aldığını gören kimse, sevdiği birine acı çektirir. Veya
bir dostunu kaybeder..

ACEMİCE: Rüyada acemice işler yaptığını görmek

ACEMİCE: Rüyada acemice işler yaptığını görmek ve bir meseleyi bozmak, hayatta
muvaffak olmamakla tâbir olunur.

ACEM: Rüyada tanımadığı, yani yabancı bir adamı görmek,

ACEM: Rüyada tanımadığı, yani yabancı bir adamı görmek, yeni bir arkadaşa
delâlet eder. Bazı kere de Acem görmek, ticaretle tâbir olunur. Yine rüyasında
yabancı bir adamla konuştuğunu görmek, ticaret hayatına atılmaya delâlet eder..

ABRAŞ: Rüyada abraş görmek,

ABRAŞ: Rüyada abraş görmek, hoşa gitmeyen bir şeyle karşılaşmaya delâlet eder.
Kendi yüzünün Abraş olduğunu görmek, zevcesi ile arasında münakaşaya delâlet
eder... Dost ve ahbaplarından birinin Abraş olduğunu görmek ise, o kişi ile dostluğun
bozulacağına işarettir..

ÂB-I HAYAT: Ebedî dirilik suyunu içtiğini görmek,

ÂB-I HAYAT: Ebedî dirilik suyunu içtiğini görmek, hasta ise şifâ bulmaya, değilse,
hayatı müddetinçe ağır bir hastalığa uğramayacağına delâlet eder..

ABLUKA: Rüyada abluka, yâni muhasara görmek

ABLUKA: Rüyada abluka, yâni muhasara görmek, korkulu bir haber ile tâbir olunur.
Kendi oturduğu meskenin düşmanlar tarafından muhasara edildiğini görmek, hiç
beklenmeyen bir yerden yârdım ve para elde edeceğine delâlet eder..

ABDESTHANE:Rüyada Abdesthanenin görülmesi

ABDESTHANE: Abdesthanenin görülmesi, hazineye ve içerisine mal konulan eve
ve zenginliğe delâlet eder.
Rüyada küçük abdest yaptığını görmek, keder ve üzüntülerin gideceğine alâmettir.
Bu kimse nisaba mâlik ise malının zekâtını vermek kendisine nasip olur.

ABDEST BOZMAK: Rüyada Abdest Bozmak

ABDEST BOZMAK: Beladan, sıkıntıdan, kederden kurtulmaya delâlet eder.
Rüyada küçük abdest yaptığını görmek, üzüntülerin gideceğine alâmettir. Zengin ise
malının zekâtını verir.
Bir kimse rüyada kendisinden kuru bir şey çıkmakla abdesti-nin bozulduğunu görse,
sıhhat ve afiyeti için malını harcayacağına delâlet eder..
Kişinin rüyada abdest yaptığı yeri bilmemesi, malını boş yere harcamakla tâbir
olunur. Yine bir yere abdest edip üzerini toprakla örttüğünü görmek, bir malı bir yere
gizlemeğe delâlet eder.

ABİDE: Rüyada abide görmek

ABİDE: Rüyada abide görmek şark cihetine sefere işarettir

ABDEST ALMAK:Rüyada Abdest Almak

ABDEST ALMAK: Malumdur ki abdest, hataları temizleyen ibadetlerdendir.
Temizlik de imandandır. Rüyada abdest aldığını görmek, hayra, sevince, zor
müşküllerin halline delâlet eder.
Bu rüyayı gören kişi hasta ise şifa bulur, günahkâr ise tevbe eder, iyilik tarafı artar,
her türlü saadete nail olur.
Abdest, güzelliğin, temizliğin, iyiliğin, selâmetin ve huzurun anahtarıdır.

İmam Nablusî buyuruyor ki:- Rüyada abdesti var iken tekrar abdest aldığını görmek, rahmet üzerine rahmete,
nimet üzerine nimete delâlet eder.
Yine rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını veya gusül yaptığını gören kimse,
zayi ettiği şeyini bulur. Namaz kıldığını görse, keder ve üzüntüden halâs olur ve
gamdan kurtulur...
Sudan gayri bir şey ile abdest aldığını görmek, dindarlığa alâmettir. Namaz için
abdest aldığını görmek, maneviyat ve kudsiyete delâlet eder.
Rüyada süt veya bal ile abdest aldığını görmek, din hususunda selâmete delâlet
eder.
Abdest aldıktan sonra eliyle abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hasenata,
berekete, hastalıktan şifaya, korkudan emana delâlet eder...
Nablusî demiştir ki:
"- Rüyada tastamam abdest aldığını görmek, bütün dinlerde güzelliğe, Allahu Teâlâ
tarafından nail olunacak himayeye delâlet eder."
Rüyada tüccar birinin abdestsiz namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal
kazanacağına delâlet eder.
Yatağında abdest aldığını ve fakat ayağa kalkamadığını ve şiddetli bir derdin
pençesinde kıvrandığını görmek, zevcesinden veya dostundan ayrılacağına delâlet
eder...
Rüyada bir arkadaşının başı üzerine abdest aldığını görmek, arkadaşına varis
olacağına ve onun eşyasına mâlik bulunacağına delâlet eder. Tanıdığı bir kişinin
kendisinin başı ucunda abdest aldığını görmek ise, gam ve kedere düşmekle tâbir
olunur...

ABANOZ AĞACI: Rüyada Abanoz ağacı görmek

ABANOZ AĞACI: Rüyada Abanoz ağacı görmek, kuvvet ve dirayete delâlet eder.
Diğer bir tâbire göre de uzak bir yere seyahete delâlet eder...

ABA GÖRMEK: Rüyada aba görmek

ABA GÖRMEK: Rüyada aba görmek, yolculuğa delâlet eder. Üzerine bir aba
giymiş olduğunu görmek, rızka, ferah kazanca ve saadete delâlet eder. Yine bir aba
giymiş olduğunu görmek, hiç beklenmeyen bir yerden gelecek menfaat ile tâbir
olunur.